ข่าวสารการจัดสอบ

ประกาศผลการสอบอย่าางไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1/2564 Click

ประกาศผลคะแนนสอบอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1/2564 Click

สำหรับผู้ที่สอบผ่านครั้งที่ 1/2564 ให้รอการอนุมัติผลสอบ
อย่างเป็นทางการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน
จึงสามารถขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์
http://nsers.diw.go.th/diw

เนื่องจากสถานการณ์โควิด เปิดรับสมัครสอบ
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 10 เม.ย. - 15 พ.ค. 2564

วันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด
- การจัดส่งเอกสารทางไปรณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์
15 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย
- เอกสารสมัครสอบต้องส่งไปรษณีย์เท่านั้น

- เลขที่ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องกรอก เจ้าหน้าที่จะประกาศให้
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ผู้สมัครสอบต้องนำเครื่องคิดเลขมาเอง โดยอนุญาต
เฉพาะเครื่องคิดเลขที่
โปรแกรมไม่ได้เข้า
ห้องสอบ

วันสอบผู้ควบคุมครั้งที่ 2/2564
- มลพิษน้ำ วันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย.2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- มลพิษอากาศ วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย.2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- มลพิษกาก
วันอาทิตย์ที่ 20 มิ.ย.2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 2-2564 Click
** ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

** แจ้งเพื่อทราบ **
* ขอให้ผู้สมัครสอบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม (จังหวัดสมุทรสาคร)
เลื่อนสอบ/ยกเลิกสอบ ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงผู้เข้าสอบท่านอื่น
ผู้ที่สมัครสอบแล้วทางศูนย์สอบ จะทำการคืนเงินให้ หรือ
ผู้สมัครสามารถขอเลื่อนสอบได้

** ผู้ที่สมัครสอบแล้วมีอาการป่วยสามารถขอยกเลิกสอบได้ ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 วัน

*** สำหรับผู้ที่ประกาศรายชื่อแล้ว ติดโควิด ไม่สามารถมาสอบได้ ให้ขอใบรับรองแพทย์ ทางศูนย์สอบจำทำการคืนเงินให้

ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2564 เป็นต้นไป ปรับค่าสมัครสอบ
เป็นประเภทละ 1,000 บาท

เลขพัสดุการจัดส่งประกาศนียบัตร ครั้งที่ 4-2563 Click

สำหรับผู้ที่สอบผ่านครั้งที่ 4/2563 สามารถขึ้นทะเบียนได้
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
http://nsers.diw.go.th/diw
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ (Click)
กรณีให้ผู้อื่นชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นให้ กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล ผู้สมัครสอบ ในบันทึกช่วยจำ
กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด (Click)

ผู้ที่สมัครสอบต้องลงทะเบียนทาง Internet ที่เมนู
"กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ"

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้ วิธีที่ 1 (Click)
หรือ วิธีที่ 2
(Click)
เรื่อง การขอรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สอบครั้งที่ 1/2548 - 2/2562
ส่งที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง มาที่ E-mail : nsers.ku@gmail.com
อ่านรายละเอียดได้ที่
(Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003  และ
โครงการสอบมาตรฐานฯ
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2941-1294-5 โทรศัพท์มือถือ 064-190-0285
โทรสาร. 0-2579-4566
อีเมล์ nsers.ku@gmail.com

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4199
- ระบบบำบัดมลพิษน้ำ ราคา 400 บาท
- ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ราคา 500 บาท
- ระบบบำบัดการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ราคา 400 บาท


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการ ปล่อยของเสียมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1002,1003
โทรสาร 0-2579-4566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัน