ข่าวสารการจัดสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4/2563 Click
** เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบมลพิษน้ำ กรุณาตรวจสอบใหม่
** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 18 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมลพิษอากาศ ครั้งที่ 4/2563 Click
** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 24 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมลพิษกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563 Click
** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 26 พ.ย. 2563

ประกาศผังห้องสอบมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4/2563 Click
** เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบมลพิษน้ำ กรุณาตรวจสอบใหม่
** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 18 พ.ย. 2563

ประกาศผังห้องสอบมลพิษอากาศ ครั้งที่ 4/2563 Click
** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 24 พ.ย. 2563
ประกาศผังห้องสอบมลพิษกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563 Click
** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 26 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม และผู้ที่ต้องรับเงินคืน
4-2563 Click

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 4-2563 Click
** ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยค่ะ

แจ้งเพื่อทราบ
เนื่องด้วยสถานที่จัดสอบไม่สะดวกให้นำ
รถส่วนบุคคลเข้าจอด ขอให้ผู้สมัครสอบ
เดินทางโดยรถสาธารณะ หรือนำรถจอด
ได้ที่อาคารจอดรถของมหาวิทยาลัย

วันสอบผู้ควบคุมครั้งที่ 4/2563
- มลพิษน้ำ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- มลพิษอากาศ วันเสาร์ที่
28 พ.ย.2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- มลพิษกาก วันอาทิตย์ที่
29 พ.ย.2563

เวลา 09.00 - 12.00 น.

รับสมัครครั้งที่ 4/2563
วันที่ 18 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563

- การจัดส่งเอกสารทางไปรณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์
26 ตุลาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย
- เอกสารสมัครสอบต้องส่งไปรษณีย์เท่านั้น

- เลขที่ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องกรอก เจ้าหน้าที่จะประกาศให้
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ผู้สมัครสอบต้องนำเครื่องคิดเลขมาเอง โดยอนุญาต
เฉพาะเครื่องคิดเลขที่
โปรแกรมไม่ได้เข้า
ห้องสอบ

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ (Click)
กรณีให้ผู้อื่นชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นให้ กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล ผู้สมัครสอบ ในบันทึกช่วยจำ
สำหรับผู้ที่สอบผ่านครั้งที่ 3/2563 สามารถขึ้นทะเบียนได้
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
http://nsers.diw.go.th/diw
กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด (Click)

ผู้ที่สมัครสอบต้องลงทะเบียนทาง Internet ที่เมนู
"กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ"

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้ วิธีที่ 1 (Click)
หรือ วิธีที่ 2
(Click)
เรื่อง การขอรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สอบครั้งที่ 1/2548 - 2/2562
ส่งที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง มาที่ E-mail : nsers.ku@gmail.com
อ่านรายละเอียดได้ที่
(Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003  และ
โครงการสอบมาตรฐานฯ
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2941-1294-5 โทรศัพท์มือถือ 064-190-0285
โทรสาร. 0-2579-4566
อีเมล์ nsers.ku@gmail.com

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4199
- ระบบบำบัดมลพิษน้ำ ราคา 400 บาท
- ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ราคา 500 บาท
- ระบบบำบัดการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ราคา 400 บาท


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการ ปล่อยของเสียมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1002,1003
โทรสาร 0-2579-4566