เกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบมาตรฐาน

การประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

ประเภท

ประกาศผลสอบ

สถานที่


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ


21
.. 63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/Nsers/test.html


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ


21
.. 63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/Nsers/test.html


ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก


21
.. 63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/Nsers/test.html