เกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบมาตรฐาน

การประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

ประเภท

ประกาศผลสอบ

สถานที่


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ


30
มิ.ย. 64

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/Nsers/test.html


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ


30 มิ.ย. 64

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/Nsers/test.html


ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก


30 มิ.ย. 64

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/Nsers/test.html