เกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบมาตรฐาน

การประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

ประเภท

ประกาศผลสอบ

สถานที่


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ


4
ก.ย. 63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/test.html


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ


4
ก.. 63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/test.html


ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก


4 ก.ย. 63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/test.html