วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม ดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  พ.ศ. 2545” ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545 มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษที่สอบผ่านการสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 2. เพื่อให้ได้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  สูงสุด
 3. ส่งเสริมให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียน

 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยแบ่งประเภทของผู้ควบคุม ระบบบำบัดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
  - ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  - ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
 2. ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อรับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท
 4. ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่อ
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้ว ต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ 3 ปี
  นับแต่วันได้รับอนุญาต ซึ่งกรมโรงอุตสาหกรรม อาจไม่พิจารณาต่ออายุ
  ใบทะเบียน หากตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอต่อ
  อายุใบทะเบียน
 5. ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสมัครสอบได้ในครั้งต่อไปขั้นตอนการปฏิบัติของ
  ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษแต่ละประเภท จะต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐาน ประเภทนั้นๆ โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประกาศรับสมัครสอบ http://nsers.diw.go.th/Nsers
l
สมัครสอบทาง Internet และ print ใบสมัครสอบ
l

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ และสำเนาเอกสารการชำระเงิน
จากทางธนาคารมาที่
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบผู้ควบคุมมลพิษ
62/8 ซอยวิภาวดี 42 แยก 5
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

l
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผังที่นั่งสอบ
l
ทำการสอบ
l
ประกาศผลสอบ