การส่งเอกสารสมัครสอบ
ครั้งที่ 4/2563
     1. ส่งเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 101
ที่การไปรษณีย์เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือนำส่งด้วยตนเอง
ภายในวันที่กำหนด ดังนี้
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ถึงภายในวันที่
26 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ถึงภายในวันที่
26 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกาก
ถึงภายในวันที่
26 ตุลาคม 2563

     2. ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบ (เอกสารประกอบการรับสมัครดูได้จาก
หัวข้อ "หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร" )