การส่งเอกสารสมัครสอบ
ครั้งที่ 4/2564
 1. ผู้ที่กรอกข้อมูลและสมัครสอบทาง Website แล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบ
การสมัครต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 101 ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หรือนำส่งด้วยตนเองภายในวันที่กำหนด ดังนี้


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ส่งภายในวันที่
26 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ส่งภายในวันที่
26 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก
ส่งภายในวันที่
26 ตุลาคม 2563

     2. ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบ (เอกสารประกอบการรับสมัครดูได้จากหัวข้อ "หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร" )