หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1) ใบสมัครสอบที่ print ตอนลงทะเบียน กรอกข้อความชัดเจน และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันสมัคร
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาปริญญาบัตรหรือใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับอนุมัติ
4)ในกรณีที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องแนบสำเนาประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
5) สำเนาเอกสารการชำระเงินจากธนาคาร ใบ slip pay-in จะอยู่กับใบสมัคร
หลังคลิก
"ลงทะเบียน"
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ประเภทละ 1.000 บาท
สอบ 1 ประเภท 1,000 บาท
สอบ 2 ประเภท 2,000 บาท
สอบ 3 ประเภท 3,000 บาท
6) หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

หมายเหตุ :
1) สถานที่ส่งเอกสารการสมัครสอบ
โครงการสอบมาตรฐาน
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทร. 0-2941-1294-5
หรือขนส่งผ่านขนส่งเอกชน ได้ตามที่อยู่ดังนี้
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 9)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

2) ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกนในการสมัครสอบ
3) สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง
4) ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบ
5) ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วหากไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(เนื่องจากขาดคุณสมบัติ)ให้ติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมการสอบคืนได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังการจากสอบ
อนึ่ง ผู้ที่มีสิทธิ์สอบแต่ไม่มาเข้าสอบจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสอบ