ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ หรือไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบหรือตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งต่อไป 
โดยการคุมสอบ ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตัวในการเข้าสอบดังนี้

1) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ

2) ให้ตรวจสอบชื่อและที่นั่งสอบ ที่แสดงไว้หน้าห้องสอบก่อนเข้าสอบ

3) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประชาชนหมดอายุ ใบแทน หรือบัตรอื่นๆ)

4) ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบอย่างเคร่งครัด

5) ให้เขียนหัวกระดาษคำตอบด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ

6) ให้แรเงาคำตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบ ด้วยดินสอที่มีความเข้มไม่ต่ำกว่า 2B

7) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากกำหนดเวลาเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที

8) ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 30 นาที

9) ไม่อนุญาตให้ขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและตามร่างกาย
ผู้เข้าสอบ

10) ไม่อนุญาตให้จดโน๊ต สูตร หรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้อง รวมถึง
ไม่อนุญาตให้นำสมุด หนังสือ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบ

11) ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบหรือจดข้อความใดๆ ออกจากห้องสอบ

12) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

13) ห้ามพูดคุยหรือซักถามระหว่างผู้เข้าสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าส่อทุจริตในการสอบ

14) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขรุ่นที่โปรแกรมได้ เข้าห้องสอบ

15) อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเฉพาะรุ่นที่โปรแกรมไม่ได้ เข้าห้องสอบ เช่น รุ่น CASIO Fx 3800

16)  ผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแล้ว

18) ก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที กรรมการคุมสอบจะประกาศเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ

19) ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ และจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งจะเชิญผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ นอกจากนี้จะตัดสิทธิ์ตามบทลงโทษที่กำหนด

บทลงโทษ

หากผู้สมัครสอบดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ จะมีโทษ
ดังต่อไปนี้

1) หากผู้สมัครขาดสอบ ถือว่าสอบไม่ผ่าน

2) หากผู้เข้าสอบกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  คณะกรรมการอำนวยการสอบจะปรับให้ผู้เข้าสอบ สอบไม่ผ่านและพิจารณาโทษเพิ่มเติมตามความผิดที่ได้กระทำ

3) หากใช้เอกสารปลอม จะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมาย

4)หากพบว่าผู้เข้าสอบจดโน้ต สูตร หรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อทุจริตในการสอบและให้หมดสิทธิ์ในการสอบเป็นระยะเวลา 3 ปี

5) หากพบว่าผู้เข้าสอบเปิดโน้ต สูตร ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาสอบ  หรือรับโน้ต สูตร เอกสาร ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาสอบจากผู้เข้าสอบอื่นในห้องสอบ ให้ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ และให้หมดสิทธิ์ในการสอบเป็นระยะเวลา 5 ปี