วัน เวลา และสถานที่สอบ


วัน เวลาและสถานที่สอบ การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
ระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประเภท
วันสอบ
เวลาสอบ
สถานที่สอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
เสาร์ที่ 26 มิ.ย.64
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
อาทิตย์ที่ 27 มิ.ย.64
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกาก
อาทิตย์ที่ 20 มิ.ย.64
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน