วัน เวลา และสถานที่สอบ


วัน เวลาและสถานที่สอบ การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
ระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประเภท
วันสอบ
เวลาสอบ
สถานที่สอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
อาทิตย์ที่ 22 พ.ย.63
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
เสาร์ที่ 28 พ.ย.63
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกาก
อาทิตย์ที่ 29 พ.ย.63
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน