คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม

2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่นๆที่มีวิชาที่เรียนทาง ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

3) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตและ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างรายวิชาที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้

Management
Energy Conservation and Management
Environmental System Management
Environmental Management System
Clean Production Technologies

Chemistry of water and wastewater
Chemistry for Sanitary
Chemistry for Environmental
Environmental Science
Environmental Laboratory

Solids Waste
Solids Waste Management
Hazardous Waste Management
Toxic Substance and Hazardous
Waste Management
Integrated Solid Waste Management

Biology of water and wastewater
Microbiology for Environmental
Microorganisms in Water and Wastewater
Biology for Environmental

Water and Wastewater
Sanitary Engineering
Water Work Design
Waste Water Treatment
Advance Water Quality Management
Water Quality
Industrial Waste
Industrial Pollution

Unit Operation of water and wastewater
Unit Process of water and wastewater
Advanced Water and Wastewater Treatment Process

Environment
Ecology
Risk Assessment
Project for Environmental Engineering
Public Health Engineering
Environmental Sanitation
Environmental System Modeling
Environmental Health
Sanitary Science , Environmental Science
Environmental Contamination Chemodynamics
Water and Waste Treatment Process Modeling
Analytical Methods and Experimental System in Environmental Engineering

Air Pollution
Air Pollution Control
Design of Air Pollution Control Systems