เนื้อหาวิชาที่ออกสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ทฤษฎีการบำบัดมลพิษน้ำ
- การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
-  กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ทฤษฎีการบำบัดมลพิษอากาศ
- การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
- เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ทฤษฎีการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์มลพิษกากอุตสาหกรรม
- เทคนิคการควบคุมดูแลการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม
- หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษแต่ละประเภทเป็นข้อสอบปรนัย จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยให้ทำข้อสอบในกระดาษคำตอบที่กำหนด

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4199
- ระบบบำบัดมลพิษน้ำ ราคา 400 บาท
- ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ราคา 500 บาท
- ระบบบำบัดการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ราคา 400 บาท