การฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

1.

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ติดต่อคุณชวลิต หรือ คุณชาญวิทย์

โทรศัพท์
02-3192410-3

2.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อคุณจรียา หรือ คุณสนั่น

โทรศัพท์
044-223000

3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อคุณพรชัย หรือ คุณปฏิภาน

โทรศัพท
02-218-6667

4.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อคุณจิราพร หรือ คุณอุดมรัตน์

โทรศัพท์
02-345-1000

5.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อคุณดรุณี หรือ คุณอนันต์

โทรศัพท์
02-617-1727-35

6.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ติดต่อคุณทิตยา หรือ คุณวรณัฐ

โทรศัพท์
02-503-3333