ปฏิทินการจัดสอบ
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

การดำเนินการ วันที่ สถานที่
สมัครสอบทาง Web Site

18 ก.ย. - 26 ต.ค.63

ชำระเงินผ่านธนาคาร

18 ก.ย. - 26 ต.ค.63

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
เลขที่บัญชี 053-3-02850-1
ชื่อบัญชี โครงการสอบมาตรฐาน
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ส่งเอกสารการสมัครสอบ

18 ก.ย. - 26 ต.ค.63

ตู้ ปณ.101
ที่ทำการไปรษณีย์เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม9 พ.ย.63

16 พ.ย.63

23 พ.ย.63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์
http://nsers.diw.go.th
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม9 พ.ย.63

16 พ.ย.63

23 พ.ย.63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th

วันสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม22 พ.ย.63

28 พ.ย.63

29 พ.ย.63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประกาศผลสอบ


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
21 ธ.ค.63

21 ธ.ค.63

21 ธ.ค.63

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th