Get Adobe Flash player

Login Form

Site Counter

FLASH NEWS

นิติบุคคลขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องแนบไฟล์ประกอบดังนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา :-
                     * สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร
                     * หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร
รายละเอียดผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ :
 *
ชื่อบริษัท :
 *
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท :
 *
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
 *
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
 *
จังหวัด :
 *
อำเภอ/เขต :
 *
ตำบล/แขวง :
 *
รหัสไปรษณีย์ :
 *
Email :
 *
โทรศัพท์ :
 *
โทรศัพท์(มือถือ) :
 *
โทรสาร :
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุล :
 *
Email :
 *
โทรศัพท์ :
 *
โทรศัพท์(มือถือ) :
โทรสาร :
แนบไฟล์เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ :
นิติบุคคลขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องแนบไฟล์ประกอบดังนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา :-
                     * สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร
                     * หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร