ประกาศผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมมลพิษอากาศ

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2558
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (อาคาร ศร.3)

สถานที่สอบ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เลขที่นั่งสอบ
อาคารศููนย์เรียนรวม 3 (อาคาร ศร.3)
ห้องสอบเลขที่
200001-200120
200121-200227

*คลิกที่หมายเลขห้องเพื่อดูผังที่นั่งสอบ