เกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบมาตรฐาน

การประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

ประเภท

ประกาศผลสอบ

สถานที่


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ


28 มิ
.ย. 62

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/test.html


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ


28 มิ
.. 62

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/test.html


ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก


28 มิ.ย. 62

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซ
ต์ http://nsers.diw.go.th/test.html