ปฏิทินการจัดสอบ
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

การดำเนินการ วันที่ สถานที่
สมัครสอบทาง Web Site

1 เม.ย. - 10 พ.ค.62

ชำระเงินผ่านธนาคาร

1 เม.ย. - 10 พ.ค.62

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
เลขที่บัญชี 053-3-02850-1
ชื่อบัญชี โครงการสอบมาตรฐาน
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ส่งเอกสารการสมัครสอบ

1 เม.ย. - 10 พ.ค.62

ตู้ ปณ.101
ที่ทำการไปรษณีย์เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

** ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ21 พ.ค.62

27 พ.ค.62

3 มิ.ย.62

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์
http://nsers.diw.go.th
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

** ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ21 พ.ค.62

27 พ.ค.62

3 มิ.ย.62

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th
วันสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

** ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ2 มิ.ย.62

9 มิ.ย.62

16 มิ.ย.62

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประกาศผลสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

** ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ28 มิ.ย.62

28 มิ.ย.62

28 มิ.ย.62

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th