วัน เวลา และสถานที่สอบ


วัน เวลาและสถานที่สอบ การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
ระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประเภท
วันสอบ
เวลาสอบ
สถานที่สอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
อาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.62
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกาก
อาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.62
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
อาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.62
9.00 – 12.00 .
วิทยาเขตบางเขน