ข่าวสารการจัดสอบ

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 3/2559 Click

ประกาศผลคะแนนสอบครั้งที่ 3/2559 Click

ผู้ที่สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559
http://nsers.diw.go.th/diw

รับสมัครครั้งที่ 4/2559
วันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2559

- ให้จัดส่งเอกสารทางไปรณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์
27 ตุลาคม 2559 เป็นวันสุดท้าย
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- เอกสารสมัครสอบต้องส่งไปรษณีย์เท่านั้น

- เลขที่ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องกรอก เจ้าหน้าที่จะประกาศให้
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ผู้สมัครสอบต้องนำเครื่องคิดเลขมาเอง โดยอนุญาต
เฉพาะเครื่องคิดเลขที่
โปรแกรมไม่ได้เข้า
ห้องสอบ

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด (Click)

ผู้ที่สมัครสอบต้องลงทะเบียนทาง Internet ที่เมนู
"กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ"

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้ วิธีที่ 1 (Click)
หรือ วิธีที่ 2
(Click)
เรื่อง การขอรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สอบครั้งที่ 1/2548 - 3/2559
ที่สอบศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ที่ยังไม่ได้มารับ ติดต่อรับได้ที่ ห้องอำนวยการสอบ อาคาร ศร.3
ห้อง 201 ในวันที่มาสอบผู้ควบคุมฯ หรือ ส่งที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง
มาที่ E-mail : nsers.ku@gmail.com
อ่านรายละเอียดได้ที่
(Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003  และ
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และจัดส่งเอกสาร
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2941-1294-5 โทรศัพท์มือถือ 085-251-0054
โทรสาร. 0-2579-4566
อีเมล์ nsers.ku@gmail.com

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

- จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 400 บาท
- จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ ราคาเล่มละ 500 บาท
- จำหน่ายตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ราคาเล่มละ 400 บาท

- สถานที่ติดต่อ กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 0-2202-4199

หมายเหตุ
1. ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์
2. จำหน่ายในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์
ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30 น - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการ ปล่อยของเสียมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1002,1003
โทรสาร 0-2579-4566