ข่าวสารการจัดสอบ
ผู้ที่สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
http://nsers.diw.go.th/diw

กำหนดการสอบครั้งที่ 1/2557 Click
สอบเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.ehwm-exam.com/

ผู้ประสานงาน: นางสาวพลอย  โกสินทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยอบรมและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 0 2218 3949 
โทรสาร. 0 2219 2251 และ 0 2219 2252
อีเมล์ ehwm_exam@hotmail.com

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด (Click)

การจัดส่งประกาศนียบัตรครั้งที่ 4/2555 และ 1/2556
จะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2556
ผู้ที่มาสอบในครั้งที่ 2/2556 สามารถแจ้งความประสงค์
ขอรับได้ในวันที่มาสอบ โดยติดต่อที่เบอร์ 0-2941-1295
หรือ E-mail : nsers.ku@gmail.com มาแจ้งให้ทราบ

ตรวจสอบหมายเลขลงทะเบียนที่จัดส่ง (Click)
สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ (Click)

เรื่อง การขอรับประกาศนียบัตร หรือให้จัดส่ง สำหรับผู้สอบผ่าน (Click)

ผู้ที่สมัครสอบต้องลงทะเบียนทาง Internet ที่เมนู
"กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ"

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้ (Click)

ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบแล้วไม่สามารถ print ใบสมัครสอบได้ สามารถ Download ใบสมัครสอบมาเขียนเองได้ที่ (Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1003, 1004  และ
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ

โทร. 0-2941-1295, 0-2941-0572
โทรสาร. 0-2579-3976
อีเมล์ nsers.ku@gmail.com

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

- กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการ ปล่อยของเสียมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1003,1004
โทร. 02-797-0999
ต่อ 1031,1032

โทรสาร 0-2579-3976