ข่าวสารการจัดสอบ

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2558 Click
วันที่ 10 เมษายน 2558 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลคะแนนสอบครั้งที่ 1/2558 (ไม่เป็นทางการ) Click
ผู้ที่สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2558
http://nsers.diw.go.th/diw

ประกาศนียบัตร สำหรับผู้สอบผ่าน ครั้งที่ 2/2558
จะทำการจัดส่งให้ประมาณวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

รับสมัครครั้งที่ 2/2558
วันที่ 11 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 1 และ 2/2558 (Click)
- การจัดส่งเอกสารทางไปรณีย์ ดูวันประทับตราไปรษณีย์
20 พฤษภาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย
- เอกสารสมัครสอบต้องส่งไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2/2558
- มลพิษน้ำ วันที่ 2 มิ.ย.2558
- มลพิษอากาศ วันที่ 8 มิ.ย.2558
- มลพิษกาก วันที่ 15 มิ.ย.2558

วันสอบผู้ควบคุมครั้งที่ 2/2558
- มลพิษน้ำ วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย.2558
- มลพิษอากาศ วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย.2558
- มลพิษกาก วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.2558

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด (Click)

ผู้ที่สมัครสอบต้องลงทะเบียนทาง Internet ที่เมนู
"กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ"

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้ (Click)

ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบแล้วไม่สามารถ print ใบสมัครสอบได้ สามารถ Download ใบสมัครสอบมาเขียนเองได้ที่ (Click)

ผู้ที่สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2558
http://nsers.diw.go.th/diw

ประกาศรายชื่อผู้ที่เอกสารไม่ครบและผู้ที่ต้องรับเงินคืน 1-2558 Click

เรื่อง การขอรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สอบครั้งที่ 1/2548 - 3/2557
ที่สอบศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ที่ยังไม่ได้มารับ ติดต่อรับได้ที่ ห้องอำนวยการสอบ อาคาร ศร.3
ห้อง 201 ในวันที่มาสอบผู้ควบคุมฯ หรือ ส่งที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง
มาที่ E-mail : nsers.ku@gmail.com
อ่านรายละเอียดได้ที่
(Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003  และ
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และจัดส่งเอกสาร
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2941-1294-5 โทรศัพท์มือถือ 085-251-0054
โทรสาร. 0-2579-4566
อีเมล์ nsers.ku@gmail.com

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

1. กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-3976
- จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 500 บาท
- จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ ราคาเล่มละ 595 บาท

2. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลาพระเกี้ยว
โทร. 0-2218-7060 - 3

- จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 500 บาท
- จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ ราคาเล่มละ 595 บาท
(มีบริการสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

3. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โทร. 0-2503-3333 ต่อ 517 คุณพชรฉัตร
- จำหน่ายตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
(มีบริการสั่งซื้อทางไปรษณีย์)


 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการ ปล่อยของเสียมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1003,1004
โทรสาร 0-2579-4566